Liberalisatiegrens drie jaar bevroren

17 september 2014

Blok

Bron: Vastgoedmarkt - De liberalisatiegrens voor huurwoningen (nu 700 euro) zal met ingang van 2015 voor drie jaar worden bevroren, zodat er meer ruimte komt voor de vrije huursector en de sociale huursector betaalbaarder wordt. De verhuurdersheffing blijft ook na 2017 bestaan en loopt verder op. 

Dat schrijft minister Stef Blok in de Rijksbegroting 2015 Wonen en Rijksdienst. ‘Op deze wijze wordt het interessanter voor marktpartijen om te investeren in het middensegment van de huurmarkt. Er komt een register voor nieuwbouwwoningen waarmee wordt geregeld, dat nieuwbouw gebouwd in de eerste vijf jaar na instelling van het register geliberaliseerd zal blijven’, aldus Blok in zijn ontwerpbegroting, die op 16 september aan de Tweede Kamer is aangeboden.
 
De verhuurdersheffing wordt in 2015 verhoogd naar 1,335 miljard euro, zoals eerder afgesproken. ‘In het Woonakkoord is eerder vastgelegd dat de verhuurderheffing op termijn dezelfde bijdrage levert aan het op orde brengen van de overheidsfinanciën als in het Regeerakkoord is opgenomen. Het kabinet gaat er van uit dat de heffing ook in de toekomst blijft bestaan en verder oploopt. Vanaf 2018 volgt de raming van de verhuurderheffing de reeks die in het Regeerakkoord is afgesproken’, schrijft Blok in zijn begroting.
 
Positief voor woningbeleggers is dat het kabinet het Woningwaarderingsstelsel ('puntenstelsel') aanpast. Door de WOZ-waarde te laten meewegen, komt de lokale marktsituatie beter tot uitdrukking in de maximaal redelijke huurprijs. Ook komen er meer wettelijke mogelijkheden voor tijdelijke huurcontracten. De verwachting is dat zo sneller woonruimte beschikbaar komt voor bijvoorbeeld jongeren en starters.
 
Ondanks de vele protesten blijft het kabinet van zins het financieel toezicht op woningcorporaties rechtstreeks onder ministeriële verantwoordelijkheid te brengen. ‘Voorzien is om één van de werkzaamheden van het huidige Centraal Fonds Volkshuisvesting – de sanering van corporaties – in mandaat over te dragen aan het Waarborgfonds Sociale Woningbouw. Ook daarvoor worden vooruitlopend in 2014 voorbereidingen getroffen, die in 2015 zullen worden voortgezet.’

In zijn nota gaat Blok niet in op de parlementaire enquête naar het corporatiestelsel. Wel schrijft hij dat ‘het bouwen en beheren van woningen voor lagere inkomens de wettelijke kerntaak wordt’. ‘Dit voorkomt dat corporaties in riskante projecten stappen waarvan de verliezen ten koste gaan van de huurders. Verder wordt het toezicht op de sector steviger georganiseerd.’

Bron: Vastgoedmarkt.nl 

« Terug naar het overzicht