Regelgeving

Het verkopen van corporatiewoningen is onderhevig aan de regelgeving vastgelegd in de Woningwet. De verkoopregels maken onderdeel uit van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting (Btiv) en de Ministeriele regelgeving toegelaten instellingen volkshuisvesting (Mtiv).



Regelgeving in het kort
In de regelgeving voor complexgewijze woningverkoop aan derden wordt een onderscheid gemaakt in verkoop van een (gemengd) gereguleerd complex (A), een te liberaliseren complex (B) en een (gemengd) geliberaliseerd complex (C).

A. (Gemengd) gereguleerd complex
Hiervan is sprake als een complex bestaat uit ten minste 10% blijvend gereguleerde daeb-woongelegenheden;. (< 142 WWS punten).

B. Te liberaliseren complex
Hiervan is sprake als een complex bestaat uit meer dan 10% blijvend gereguleerde daeb-woongelegenheden (> 142 WWS punten), maar de  huidige huurprijs onder de liberalisatiegrens ligt.

C. Geliberaliseerde complexen
Hiervan is sprake als minder dan 10% van het complex uit blijvend gereguleerde woongelegenheden bestaat (> 142 WWS punten) en de huidige huurprijs  boven de liberalisatiegrens ligt.

Per 1 juli 2020 gelden nieuwe maximale huurprijsgrenzen voor zelfstandige ruimten, waardoor een woning bij 142 WWS punten als een geliberaliseerde woning wordt gezien (dit was per 1 januari 2020 145 WWS punten). De liberalisatiegrens per 1 januari 2020 ligt op € 737,14.

Er gelden voor de drie regimes verschillende procesvereisten, waarbij openbare aanbieding, het overleggen van een VOG-verklaring van de koper en vooraf toestemming van de Autoriteit woningcorporaties vereisten zijn die gelden voor alle drie de regimes. Daarnaast geldt dat een complex verkocht mag worden, indien de koopsom minimaal de getaxeerde marktwaarde in verhuurde staat bedraagt.

Nuttige links

Overheid.nl - Woningwet
Overheid.nl - BTIV

Capital Value heeft veel ervaring in het begeleiden van corporaties met betrekking tot complexgewijze verkoop, waarin de regels vanuit de Woningwet zijn geïntegreerd in het proces. Daarnaast organiseren wij diverse kennissessies op ons kantoor of op locatie, waarin diverse onderwerpen, zoals de verkoopregelgeving uitgebreid aan bod komt.