Regelgeving

Het verkopen van corporatiewoningen is onderhevig aan de regelgeving vastgelegd in de Woningwet. De verkoopregels maken onderdeel uit van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting (Btiv) en de Ministeriele regelgeving toegelaten instellingen volkshuisvesting (Mtiv).Regelgeving in het kort
In de regelgeving voor complexgewijze woningverkoop aan derden wordt een onderscheid gemaakt in verkoop van een (gemengd) gereguleerd complex (A), een te liberaliseren complex (B) en een (gemengd) geliberaliseerd complex (C).

LET OP: Met ingang van 1 januari 2023 gaat de maximale huurprijs voor een sociale huurwoning van € 763,47 naar € 808,06 per maand. In de huidige tabel komt het erop neer dat vanaf 149 WWS-punten sprake is van vrije sector huur (of middenhuur). Een verhoging van bijna 6%. Indexatie van de WWS-puntentabel vindt (pas) plaats op 1 juli 2023.

A. (Gemengd) gereguleerd complex
Hiervan is sprake als een complex bestaat uit ten minste 10% blijvend gereguleerde daeb-woongelegenheden;. (< 145 WWS punten).

B. Te liberaliseren complex
Hiervan is sprake als een complex bestaat uit meer dan 10% blijvend gereguleerde daeb-woongelegenheden (> 145 WWS punten), maar de  huidige huurprijs onder de liberalisatiegrens ligt.

C. Geliberaliseerde complexen
Hiervan is sprake als minder dan 10% van het complex uit blijvend gereguleerde woongelegenheden bestaat (> 145 WWS punten) en de huidige huurprijs  boven de liberalisatiegrens ligt.

Per 1 januari 2021 gelden nieuwe maximale huurprijsgrenzen voor zelfstandige ruimten, waardoor een woning bij 145 WWS punten als een geliberaliseerde woning wordt gezien. De liberalisatiegrens per 1 januari 2021 ligt op €752,33.

Er gelden voor de drie regimes verschillende procesvereisten, waarbij openbare aanbieding, het overleggen van een VOG-verklaring van de koper en vooraf toestemming van de Autoriteit woningcorporaties vereisten zijn die gelden voor alle drie de regimes. Daarnaast geldt dat een complex verkocht mag worden, indien de koopsom minimaal de getaxeerde marktwaarde in verhuurde staat bedraagt.

Nuttige links

Overheid.nl - Woningwet
Overheid.nl - BTIV

Capital Value heeft veel ervaring in het begeleiden van corporaties met betrekking tot complexgewijze verkoop, waarin de regels vanuit de Woningwet zijn geïntegreerd in het proces. Daarnaast organiseren wij diverse kennissessies op ons kantoor of op locatie, waarin diverse onderwerpen, zoals de verkoopregelgeving uitgebreid aan bod komt.