Regelgeving

Het verkopen van corporatiewoningen is onderhevig aan de regelgeving vastgelegd in de Woningwet. De verkoopregels maken onderdeel uit van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting (Btiv) en de Ministeriele regelgeving toegelaten instellingen volkshuisvesting (Mtiv).Regelgeving in het kort
In de regelgeving voor complexgewijze woningverkoop aan derden wordt een onderscheid gemaakt in verkoop van blijvend gereguleerde DAEB-complexen (A), potentieel te liberaliseren DAEB-complexen (B) en niet-DAEB woongelegenheden en -complexen (C).

Met ingang van 1 januari 2023 is de maximale huurprijs voor een sociale huurwoning € 808,06 per maand. In de huidige tabel komt het erop neer dat vanaf 149 WWS-punten sprake is van vrije sector huur (of middenhuur). Een verhoging van bijna 6%. Indexatie van de WWS-puntentabel vindt (pas) plaats op 1 juli 2023.

A. Blijvend gereguleerde DAEB-complexen
Hiervan is sprake als een complex bestaat uit ten minste 10% blijvend gereguleerde DAEB-woongelegenheden. 

B. Potentieel te liberaliseren DAEB-complexen
Hiervan is sprake als een complex uit minder dan 10% blijvend gereguleerde DAEB-woongelegenheden bestaat, maar voor 10% of meer uit blijvend gereguleerde DAEB-woongelegenheden plus potentieel te liberaliseren DAEB-woongelegenheden. 

C. Niet-DAEB complexen
Hiervan is sprake als minder dan 10% van het complex uit blijvend gereguleerde woongelegenheden bestaat, of uit minder dan 10% blijvend gereguleerde woongelegenheden plus potentieel te liberaliseren DAEB. 

Voor maatschappelijk vastgoed en zorgcomplexen is ook regelgeving van toepassing bij verkoop. Het gaat om complexen met zowel maatschappelijk vastgoed als woongelegenheden, waaronder ook intramurale zorgcomplexen. Voor deze verkoop gelden de regels voor verkoop MOG. Het gaat hier bijvoorbeeld om gebouwen die een corporatie in zijn geheel verhuurt aan een zorgverlener.

Er gelden voor alle regimes verschillende procesvereisten, waarbij openbare aanbieding, het overleggen van een VOG-verklaring van de koper en vooraf toestemming van de Autoriteit woningcorporaties vereisten zijn die gelden voor alle drie de regimes. Daarnaast geldt dat een complex verkocht mag worden, indien de koopsom minimaal de getaxeerde marktwaarde in verhuurde staat bedraagt.

Nuttige links

Overheid.nl - Woningwet
Overheid.nl - BTIV

Capital Value heeft veel ervaring in het begeleiden van corporaties met betrekking tot complexgewijze verkoop, waarin de regels vanuit de Woningwet zijn geïntegreerd in het proces. Daarnaast organiseren wij diverse kennissessies op ons kantoor of op locatie, waarin diverse onderwerpen, zoals de verkoopregelgeving uitgebreid aan bod komt.