Regelgeving

Het verkopen van corporatiewoningen is onderhevig aan de regelgeving vastgelegd in de Woningwet. De verkoopregels maken onderdeel uit van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting (Btiv) en de Ministeriele regelgeving toegelaten instellingen volkshuisvesting (Mtiv).Regelgeving in het kort
In de regelgeving voor complexgewijze woningverkoop aan derden wordt een onderscheid gemaakt in verkoop van een (gemengd) gereguleerd complex (A), een te liberaliseren complex (B) en een geliberaliseerd complex (C).

A. (Gemengd) gereguleerd complex
Hiervan is sprake als meer dan 10% van de woningen in een complex een maximale huurprijs heeft onder de liberalisatiegrens (< 142 WWS punten*).

B. Te liberaliseren complex
Hiervan is sprake als meer dan 90% van de woningen in een complex een maximale huurprijs heeft boven de liberalisatiegrens (> 142 WWS punten*), maar een huidige huurprijs heeft onder de liberalisatiegrens.

C. Geliberaliseerde complexen
Hiervan is sprake als 100% van de woningen in een complex een maximale huurprijs heeft boven de liberalisatiegrens (> 142 WWS punten*) en een huidige huurprijs heeft boven de liberalisatiegrens.

* Per 1 januari 2020 wordt de liberalisatiegrens >145 WWS punten.

Er gelden voor de drie regimes verschillende procesvereisten, waarbij openbare aanbieding, het overleggen van een VOG-verklaring van de koper en vooraf toestemming van de Autoriteit woningcorporaties vereisten zijn die gelden voor alle drie de regimes. Daarnaast geldt dat een complex verkocht mag worden, indien de koopsom minimaal de getaxeerde marktwaarde in verhuurde staat of de WOZ-waarde bedraagt.

Nuttige links
Overheid.nl - Woningwet
Overheid.nl - BTIV
Overheid.nl - Ministeriële regeling
Rijksoverheid.nl - De Woningwet 2015 in vogelvlucht
Aedes.nl - Woningwet in de praktijk

Capital Value heeft veel ervaring in het begeleiden van corporaties met betrekking tot complexgewijze verkoop, waarin de regels vanuit de Woningwet zijn geïntegreerd in het proces. Daarnaast organiseren wij diverse kennissessies op ons kantoor of op locatie, waarin diverse onderwerpen, zoals de verkoopregelgeving uitgebreid aan bod komt.