Aanpassing verkoopregels voor woningcorporaties

4 oktober 2016

Het Ministerie heeft recent de verkoopregels geldend voor de verkoop van corporatiewoningen onderzocht en geëvalueerd. Aan de hand van de resultaten uit dit onderzoek heeft de Minister het voornemen de regelgeving op enkele punten aan te passen. Dit besluit zal nog goedgekeurd dienen te worden door de Tweede Kamer en zal vervolgens in werking treden per 1 januari 2017.

Wat zijn de voorgestelde wijzigingen?
Het zal onder andere niet meer nodig zijn om voor geliberaliseerde woningen een zienswijze bij de gemeente aan te vragen. Dit geldt tevens voor te liberaliseren woningen, mits er een exploitatieverplichting van 7 jaar bij de verkoop wordt overeengekomen en prestatieafspraken worden gemaakt over toevoeging van betaalbare nieuwbouwhuurwoningen.    
 
Een andere wijziging is dat, in de vorm van een experimentregeling, verkopen tot 50 eenheden (aantal wordt nader bepaald) niet verplicht middels een openbare aanbieding hoeven te worden aangeboden, maar mogen worden aangeboden middels een meervoudige onderhandse aanbieding. Gemeenten en huurdersorganisaties krijgen een rol in de selectie van partijen die bij dit proces betrokken worden. Het volledige bericht van het Ministerie met alle voorgestelde wijzigingen treft u aan in de bijlage.

Wat betekent dit voor uw verkoopproces?
Enerzijds een versoepeling van het verkoopproces; de regels worden deels aangepast aan de wensen van de belanghebbenden. Anderzijds wordt met dit besluit een verdiepingsslag aangebracht, waardoor uw verkoopstrategie nog belangrijker wordt.

« Terug naar het overzicht